LOT.84 Taisho (1912-1926) era, 1923 Ito Shinsui (1898-1972)